Curator sterkere positie na aanname wet Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel aangenomen dat de curator meer mogelijkheden geeft om faillissementsfraude aan te pakken. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

Daarmee wordt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator versterkt. “De positie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. Met dit voorstel krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.”

Meerwaarde beoogd curator

In de aanloop naar de afhandeling van het wetsvoorstel had de VVD-fractie nog wat vragen gesteld over de meerwaarde van het aanwijzen van een beoogd curator als er een faillissement dreigt. In de nieuwe wet kan een onderneming daartoe een verzoek doen. Die meerwaarde zit vooral in het beperken van schade voor schuldeisers, werknemers en afnemers van de onderneming, antwoordt minister Blok (Veiligheid & Justitie). Een plotselinge stilval van de onderneming kan tevens leiden tot een lagere opbrengst bij de verkoop van de boedel, door bijvoorbeeld bederf van voorraden, en tot maatschappelijke schade.

Blok haalt de faillissementen van garnalenverwerker Heiploeg, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, kinderopvangorganisatie Estro en dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, automatisering en werktuigbouw Imtech aan als voorbeelden. “Aan de vier genoemde faillissementen ging een stille voorbereidingsfase vooraf en nadien concludeerden de betrokken beoogd curatoren in hun faillissementsverslag dat de voorbereiding van het faillissement meerwaarde heeft gehad voor de betrokken schuldeisers, werknemers en afnemers.”

Ingangsdatum 1 juli

De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 juli. Curatoren moeten voortaan bij een faillissement letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris. Zo nodig kan er een melding of aangifte van de fraude volgen. Bestuurders van ondernemingen krijgen strengere informatie- en medewerkingsverplichtingen. Zo moet de curator worden ingelicht over eventuele buitenlandse vermogensbestanddelen, zoals banktegoeden en onroerend goed, en moet hem medewerking worden verleend om daarover de beschikking te krijgen.

Drie pijlers

Het wetgevingsprogramma bestaat uit drie pijlers: de fraudepijler, de reorganisatiepijler en de moderniseringspijler. Twee van de drie tot de fraudepijler behorende wetsvoorstellen zijn op 1 juli 2016 in werking getreden: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. “Met de aanvaarding van de Wet versterking positie curator is dit deel van de herijking van het faillissementsrecht afgerond”, aldus het ministerie. “Daarmee is het instrumentarium voor de bestrijding van faillissementsfraude, zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin, substantieel versterkt.”

Bron: Accountancy Vanmorgen

curator